Skip to content

O.U.G. nr.16/2005

legi

O.U.G.  nr. 16/2005 

pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182 / 2002 privind protecţia
informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333 /
2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

 

(…)

Art. II. – Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (10) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“(10) Unitatea de poliţie competentă poate acorda avizul persoanei prevăzute la alin. (9), care are cetăţenie română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European, a împlinit vârsta de 21 de ani, posedă pregătire corespunzătoare atribuţiilor ce îi revin, este cunoscută ca având o bună conduită cetăţenească şi nu a suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.”

2. La articolul 39 litera a) va avea următorul cuprins:

“a) să fie cetăţean român sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;”

3. După alineatul (2) al articolului 40 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, atestatul prevăzut la alin. (1) se poate elibera de poliţie pe baza documentelor doveditoare eliberate de autorităţile competente din statul de origine sau de provenienţă.”

4. Articolul 70 va avea următorul cuprins:

“Art. 70. – Societăţile specializate de pază şi protecţie şi cele care desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare, înfiinţate până la aceeaşi dată, sunt obligate ca, până la data de 10 septembrie 2005, să obţină licenţele şi avizele de funcţionare, completându-şi după caz, regulamentele de organizare şi funcţionare cu activităţile prevăzute de lege.”