Skip to content

Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica

Dispozitia IGPR

Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica

DISPOZITIA

INSPECTORULUI GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

Nr. 15 din 08.04.2013

privind stabilirea modului de organizare şi desfăşurare a interviului în vederea înscrierii specialiştilor cu vechime în domeniul evaluării riscului la securitatea fizică în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012;

În temeiul art. 9 alin. (6) din Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 9 din 01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la  securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 10 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare,

Inspectorul General al Poliţiei Române emite următoarea

 

DISPOZIŢIE:

Art. 1 – Prezenta dispoziţie stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a interviului în vederea înscrierii specialiştilor cu vechime în domeniul evaluării riscului la securitatea fizică în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică, denumit în continuare interviu.

Art. 2 – (1) Participarea la interviu se face ca urmare a solicitării de înscriere în RNERSF formulată în condiţiile prevăzute de art. 9 din Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 9 din 01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la  securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Dosarul de înregistrare în RNERSF se depune însoţit de o cerere de participare la interviu, semnată şi datată de către solicitant, ce va cuprinde cel puţin următoarele date: numele şi prenumele, seria şi numărul actului de identitate, domiciliul, datele de contact (telefon, fax, adresă de e-mail) şi după caz, datele de identificare ale angajatorului.

 

(3) În vederea verificării condiţiilor prevăzute de art. 9 alin. (4) din Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 9 din 01.02.2013, dosarul de înregistrare în RNERSF trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) copia cărţii de identitate, buletinului de identitate, cărţii de identitate provizorii sau a paşaportului, în cazul cetăţenilor români, ori copia paşaportului, cărţii de identitate, permisului de şedere sau titlului de călătorie, în cazul cetăţenilor unuia din statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European;

b) certificatul de cazier judiciar emis de autorităţile române sau autorităţile competente din statul de cetăţenie, în termen de valabilitate;

c) curriculum vitae, elaborat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, în vare se vor evidenţia distinct activităţile reprezentative desfăşurate din care reiese că, pentru o perioadă de minim 5 ani, solicitantul a deţinut funcţii prin natura cărora a desfăşurat activităţi de organizare, planificare sau executare a unor măsuri de securitate în formele prevăzute de lege; pentru perioadele de activitate menţionate în curriculum vitae se depun şi documente care atestă vechimea relevantă (ex: adeverinţe, fişe de post, extrase din cartea de muncă etc.);

d) copie de pe diploma de licenţă sau de pe documentul echivalent, care atestă absolvirea studiilor superioare.

 

Art. 3 – (1) Interviurile se organizează de către Direcţia de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi se desfăşoară la sediul din Bucureşti, Bulevardul George Coşbuc, nr. 83 – 85, sector 5.

(2) În cursul unei luni se desfăşoară două interviuri, de regulă în ziua de miercuri a celei de a doua şi a patra săptămâni ale lunii, începând cu orele 09,00.

 

Art. 4 – (1) Programarea solicitanţilor pentru interviu se face după analiza dosarelor de înregistrare în RNERSF şi constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) lit. a) – d) din Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 9 din 01.02.2013.

(2) Ordinea de programare a solicitanţilor este cea a numerelor de înregistrare în evidenţele Direcţiei de Ordine Publică a solicitării de înscriere în RNERSF.

(3) Lista persoanelor admise pentru susţinerea interviului se face prin publicarea pe pagina de internet a Direcţiei de Ordine Publică a numărului de înregistrare a dosarelor de înregistrare în RNERSF.

(4)  Direcţia de Ordine Publică comunică persoanei care nu îndeplineşte condiţiile pentru susţinerea interviului, printr-o adresă de răspuns, motivele pentru care cererea de înregistrare în RNERSF nu poate fi soluţionată favorabil.

(5) În situaţia prevăzută la alin. (4), persoana interesată poate depune un nou dosar de înregistrare în RNERSF în condiţiile prevăzute de Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 9 din 01.02.2013, căruia i se va atribui un nou număr de înregistrare.

 

Art. 5 – (1) În cadrul unei şedinţe de interviu se programează un număr de maxim 15 persoane.

(2) Data desfăşurării interviului, stabilită în condiţiile art. 2 alin. (2), precum şi lista persoanelor participante la acesta se aprobă de către directorul Direcţiei de Ordine Publică.

(3) Informarea persoanelor interesate cu privire la data interviului şi lista persoanelor participante la acesta se realizează prin afişarea informaţiilor necesare la sediul din Bucureşti, Bulevardul George Coşbuc, nr. 83 – 85, sector 5 şi publicarea acestora pe pagina de internet a Direcţiei de Ordine Publică. Pentru protejarea datelor cu caracter personal, lista persoanelor participante se afişează, respectiv se publică, doar prin referire la numărul de înregistrare a dosarelor de înregistrare în RNERSF.

(4) Informarea potrivit alin. (3) se realizează cu cel puţin 7 zile calendaristice anterior datei desfăşurării interviului.

 

Art. 6 – (1) Interviul se susţine în faţa unei comisii formată din 3 membrii, după cum urmează:

a) doi ofiţeri de poliţie desemnaţi din cadrul structurii specializate a Direcţiei de Ordine Publică, dintre care unul va avea calitatea de preşedinte;

b) un expert din cadrul unei asociaţii profesionale a societăţilor licenţiate de pază sau a deţinătorilor de bunuri şi valori, desemnat de către acestea.

(2) În situaţia în care expertul prevăzut la alin. (1) lit. b) nu poate participa la lucrările comisiei acesta se înlocuieşte cu un poliţist din cadrul Direcţiei de Ordine Publică.

(3) Secretariatul comisiei se asigură de către un poliţist din cadrul Direcţiei de Ordine Publică, altul decât cei desemnaţi în calitate de membrii ai comisiei.

 

Art. 7 – Comisia de interviu are următoarele atribuţii:

a) verifică corectitudinea întocmirii dosarelor de înregistrare în RNERSF;

b) elaborează ghidul de interviu precum şi baremele de apreciere şi notare pentru acesta;

c) asigură îndeplinirea condiţiilor pentru desfăşurarea optimă a interviului – spaţii corespunzătoare, papetărie, birotică şi alte elemente de logistică necesare, precum şi respectarea procedurilor cu privire la ordinea intervievării, multiplicarea subiectelor, supravegherea candidaţilor etc.;

d) efectuează instructajul candidaţilor cu privire la modul general de desfăşurare a interviului, precum şi cu privire la numărul de subiecte, durata alocată probei, criteriile de apreciere, data şi locul afişării rezultatelor, situaţiile care atrag eliminarea din procedura de interviu, alte precizări necesare desfăşurării în bune condiţii a interviului;

e) apreciază şi notează răspunsurile candidaţilor;

f) semnează procesul-verbal care conţine concluziile interviului, întocmit de secretarul comisiei pentru fiecare persoană în parte;

g) păstrează în deplină securitate documentele şi asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la conţinutul ghidului de interviu şi lucrărilor candidaţilor;

 

Art. 8 – Secretarul comisiei de interviu are următoarele atribuţii:

a) gestionează păstrarea dosarelor de înregistrare în RNERSF în vederea susţinerii interviului şi prezentarea acestora comisiei de concurs;

b) întocmeşte procesul-verbal cu rezultatele interviului;

c) asigură afişarea / publicarea rezultatului interviului.

 

Art. 9 – (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are  în componenţă 2 membrii, alţii decât cei care au făcut parte din comisia de interviu.

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:

a) soluţionează contestaţiile cu privire la aprecierea şi notarea interviului depuse în termen;

b) întocmeşte procesul-verbal cu decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor ia în considerare exclusiv contestaţiile cu privire la aprecierea propriei lucrări a contestatarului.

 

Art. 10 – Secretarul comisiei de soluţionarea  contestaţiilor are următoarele atribuţii:

a) gestionează păstrarea dosarelor de înregistrare în RNERSF în vederea susţinerii interviului şi prezentarea acestora comisiei de concurs;

b) întocmeşte procesul-verbal cu rezultatele contestaţiei;

c) asigură afişarea / publicarea rezultatului contestaţiei.

 

Art. 11 – Desemnarea nominală a comisiei de interviu şi a comisiei de contestaţie precum şi a persoanei care asigură secretariatul se face prin dispoziţie a directorului Direcţiei de Ordine Publică. Nu se desemnează persoane care au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu oricare dintre candidaţi.

 

Art. 12 – (1) Comisia de interviu elaborează ghidul de interviu şi baremele de apreciere pentru acesta, pe baza tematicii şi a bibliografiei prevăzute în anexa, ce face parte integrantă din prezenta dispoziţie, ţinând cont ca subiectele:

a) să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu tematica şi bibliografia;

b) să poată fi rezolvate în timpul alocat probei respective;

c) să aibă un grad de dificultate care să permită abordarea şi soluţionarea acestora.

(2) Ghidul de interviu se elaborează într-un număr de 20 variante, ce se introduc în plicuri separate, sigilate şi numerotate.

 

Art. 13 – (1) Pentru fiecare subiect se elaborează baremul de apreciere şi notare.

(2) Durata interviului se stabileşte de comisia de interviu în funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, fără a depăşi limita maximă de 35 minute.

 

Art. 14 – Divulgarea ghidului de interviu, în întregime sau părţi componente ale acestuia, atrage pentru cei vinovaţi, după caz, măsuri penale, administrative sau disciplinare, stabilite de prevederile legale în vigoare.

 

Art. 15 – (1) Sala destinată susţinerii interviului se adaptează activităţilor specifice prin:

a) dotarea corespunzătoare;

b) înlăturarea oricăror materiale care ar putea influenţa candidaţii în elaborarea răspunsurilor.

(2) În sală are acces numai persoana ce urmează a susţine interviul, după verificarea identităţii acesteia, precum şi membrii comisiei şi secretarul acesteia.

(3) Din momentul comunicării ghidului de interviu candidatul nu mai poate părăsi sala până la finalizarea interviului, cu excepţia unor situaţii de urgenţă, caz în care acesta va fi însoţit de unul dintre membrii comisiei de concurs.

 

Art. 16 – (1) Persoana ce urmează a susţine interviul alege unul dintre plicurile sigilate ce conţine una dintre variantele ghidului de interviu. După desigilarea subiectelor persoana are la dispoziţie 10 minute pentru analiza acestora şi pregătirea răspunsurilor.

(2) În cadrul interviului fiecare membru al comisiei adresează întrebări candidatului, fără a depăşi tematica afişată.

(3) Interviul se înregistrează sau, în cazul în care nu sunt disponibilităţi tehnice în acest sens, se transcrie întocmai de către secretarul comisiei.

 

Art. 17 – (1) Notele se acordă independent de fiecare membru al comisiei de interviu şi se trec în borderou.

(2) La borderou va fi anexată motivarea, pe scurt, a mediei finale acordate, cu semnătura preşedintelui şi a membrilor comisiei de concurs.

(3) Aprecierea răspunsurilor se punctează cu note de la 1 la 10, solicitanţii fiind admişi dacă după susţinerea interviului obţin pentru fiecare subiect minim nota 5 şi au media generală de minim 7.

(4) Nota finală pentru fiecare subiect se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire.

(5) Rezultatul interviului se aduce la cunoştinţă prin afişarea rezultatelor la sediul din Bucureşti, Bulevardul George Coşbuc, nr. 83 – 85, sector 5 şi publicarea acestora pe pagina de internet a Direcţiei de Ordine Publică. Pentru protejarea datelor cu caracter personal, rezultatele obţinute de persoanele participante se afişează, respectiv se publică, doar prin referire la numărul de înregistrare a dosarelor de înregistrare în RNERSF.

 

Art. 18 – (1) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul interviului se depun în termen de 24 de ore de la afişare/publicare.

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 24 de ore de la depunerea acestora. În scopul soluţionării contestaţiei comisia va analiza răspunsurile contestatarului prin vizionarea interviului înregistrat sau transcris potrivit art. 16 alin. (3).

 

Art19 – (1) Nota acordată iniţial se modifică, prin creştere sau prin descreştere, dacă între aceasta şi nota acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor se va constata o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte. Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota iniţială rămâne neschimbată.

(2) Nota acordată după contestaţii rămâne definitivă.

 

Art. 20 – (1) Hotărârile comisiei de soluţionare a contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, întocmit de secretarul comisiei şi semnat de preşedintele şi membrii acesteia.

(2) Rezultatele la contestaţii se aduc la cunoştinţă în condiţiile art. 17 alin. (5).

 

Art. 21 – Persoanele care au promovat interviul organizat potrivit prezentei dispoziţii se înscriu în RNERSF în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatului acestuia.

 

Art. 22 – Persoana ce nu a promovat interviul organizat potrivit prezentei dispoziţii poate solicita participarea pentru susţinerea unui nou interviu după trecerea a cel puţin 90 de zile de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatului acestuia.

 

Art. 23 – Prezenta dispoziţie intră în vigoare la data emiterii ei şi se publică pe pagina de internet a Direcţiei de Ordine Publică.

INSPECTOR GENERAL

Chestor şef de poliţie

PETRE TOBĂ

Anexa la Dispoziţia Inspectorului General al Poliţiei Române nr. 9 din 08.04.2013 privind modul de organizare şi desfăşurare a interviurilor pentru înscrierea specialiştilor în registrul naţional al evaluatorilor de risc la securitate fizică

 

TEMATICA

 • Legi, standarde şi normative în care sunt exprimate cerinţele de      securitate
 • Cerinţe de asigurarea securităţii
 • Managementul riscurilor de securitate. Principii şi linii      directoare, tehnici de evaluare;
 • Managementul calităţii. Principii, manualul calităţii, procedurile      SMC/Norme interne de calitate;
 • Arhitectura şi construcţia obiectivelor;
 • Topologii şi tehnologii disponibile pentru aplicarea măsurilor de      securitate.
 • Obligaţiile conducătorilor de unităţi;
 • Obligaţiile conducătorilor de societăţi licenţiate;
 • Realizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei      persoanei;
 • Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea sistemelor      tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei;
 • Sisteme de alarmă împotriva efracţiei. Componenţă, principii de funcţionare,      caracteristici;
 • Sisteme de protecţie perimetrală şi control acces. Componenţă,      principii de funcţionare, caracteristici;
 • Sisteme de supraveghere TVCI. Componenţă, principii de funcţionare,      caracteristici;
 • Dispecerate de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva      efracţiei. Componenţă, principii de funcţionare, caracteristici;
 • Zone funcţionale ale unităţilor. Identificare, caracteristici.
 • Cerinţe minimale de securitate. Clasificare, aplicabilitate pe      categorii de unităţi;
 • Etapele de efectuare şi conţinutul analizei de risc.
 • Utilizarea grilelor de evaluare pe categorii de obiective.

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor,      bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor, cu modificările şi      completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor      metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,      bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor;
 • Instrucţiuni M.A.I. nr. 9 din 01.02.2013 privind efectuarea      analizelor de risc la  securitatea fizică a unităţilor ce fac      obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,      valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările      ulterioare;
 • SR ISO 31000:2010 Managementul riscului — Principii şi linii      directoare;
 • SR EN 31010:2010 Managementul riscului – Tehnici de evaluare a      riscului;
 • Seria de standarde Sisteme de management al calităţii (SR EN ISO      9001:2008);
 • Seria de standarde SR EN 50131 – Sisteme de alarmă. Sisteme de      alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat;
 • Seria de standarde SR EN 50132 – Sisteme de alarmă. Sisteme de      supraveghere TVCI care se utilizează în aplicaţiile de securitate;
 • Seria de standarde SR EN 50133 – Sisteme de alarmă. Sisteme de      control al accesului pentru utilizare în aplicaţii de securitate;
 • Seria de standarde SR EN 50518 – Centru de monitorizare şi recepţie      a alarmelor;
 • Standarde europene sau naţionale de certificare a mijloacelor de      protecţie mecanofizică (unităţi de depozitare de securitate, vitraje,      tâmplărie);
 • Colecţia revistei ALARMA.